PTG-E

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii powstało w 1909r. Celem ówczesnego Towarzystwa było: „…pogłębiać wiedzę o chorobach układu pokarmowego, integrować lekarzy interesujących się tą specjalnością, umożliwiać kontakty między lekarzami i ułatwiać wymianę między nimi twórczych idei i poglądów…”

Przez kilka dekad stowarzyszenie działało z przerwami w strukturach innych organizacji.

17. maja 1977r. w Katowicach odbył się Kongres Założycielski Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, podczas którego stowarzyszenie przybrało aktualną strukturę.

Współcześnie Polskie Towarzystwo Gastroenterologii (PTG-E) jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na terenie Polski na podstawie obowiązującego Prawa o Stowarzyszeniach i Statutu.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii jest Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie oraz 11 Oddziałów Terenowych. W ramach Towarzystwa działają Sekcje i Grupy Robocze:

• Endoskopowa
• Trzustkowa
• Hepatologiczna
• Helicobacter pylori
• Motoryki
• Biologii Molekularnej
• Jelitowa

         Cele działalności Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii:
• Zrzeszanie lekarzy zajmujących się gastroenterologią, dla rozwoju tej dyscypliny medycznej i reprezentowania tej gałęzi wiedzy w Polsce, jak i zagranicą;
• Zrzeszanie innych przedstawicieli personelu medycznego, związanych zawodowo z gastroenterologią, działających w odrębnych Sekcjach;
• Kształcenie i doskonalenie zawodowe lekarzy w zakresie gastroenterologii;
• Zachęcanie do pracy naukowej i inicjowanie badań w zakresie gastroenterologii;
• Szerzenie w kraju zdobyczy współczesnej gastroenterologii;
• Współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami
społecznymi oraz innymi podmiotami w organizowaniu ochrony zdrowia;

                      Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:

• Organizuje posiedzenia, zjazdy i kongresy naukowe;
• Prowadzi kursy doskonalące i wykłady dla lekarzy oraz prowadzi inne formy podyplomowego kształcenia ustawicznego;
• Prowadzi działalność wydawniczą o tematyce gastroenterologicznej;
• Współpracuje z uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi oraz innymi towarzystwami i ośrodkami naukowymi;
• Podejmuje wszystkie inne działania zmierzające do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu gastroenterologii i polepszenia stanu lecznictwa i profilaktyki, współdziałając w tym zakresie z samorządem lekarskim, z władzami państwowymi i samorządowymi oraz towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi.

_______________Statut Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

        Oddział Zachodniopomorski Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii


                                               Działalność Oddziału
Chcielibyśmy gorąco zaprosić do członkostwa w naszym Oddziale PTG-E wszystkich gastroenterologów, gastroenterologów dziecięcych, internistów, pediatrów i specjalizujących się lekarzy zainteresowanych gastroenterologią, a także pielęgniarki endoskopowe i pracowników nauki. Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby stać się członkami naszego Towarzystwa zachęcamy do wypełnienia i odesłania deklaracji członkowskiej. Deklaracja Członkowska PTG (plik do pobrania)
Zaplanowaliśmy zorganizowanie w bieżącym roku 4 kwartalnych Zebrań Towarzystwa. Będą one dotyczyły istotnych tematów klinicznych, endoskopowych, zabiegowych w aspekcie praktycznym ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod diagnostyki i terapii chorób przewodu pokarmowego, wątroby i trzustki. Udział w Zebraniach jest dla członków PTG-E bezpłatny.